श्री जगदंबामाता देवस्थान ट्रस्ट, कोटमगाव (येवला) जि. नाशिक

Demo

अ.न. विश्वस्तांची नावे पद पत्ता फोन नंबर
श्री. यादव तुकाराम कोटमे अध्यक्ष मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक 9423041316
श्री. रामचंद्र महिपती लहरे विश्वस्त मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक
श्री. भाऊसाहेब लक्ष्मण आदमणे विश्वस्त मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक 9423478103
श्री. माधव रंगनाथ धांद्रे विश्वस्त मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक 9273381302
श्री. रावसाहेब छबु कोटमे विश्वस्त मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक 9975701880
श्रीमती. शुभदा सुधीर दाणी विश्वस्त मयुर कॉलनी, कर्वे रोड, कोथरूड, जि. पुणे 9822679535
श्री. राजेंद्र दिलीप कोटमे व्यवस्थापक मु. पो. कोटमगाव ता. येवला जि. नाशिक 8483087706